Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt

kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

För att aktivt utveckla vår förskola använder vi oss av systematisk kvalitetsarbete. Verksamheten utverdäras kontinuerligt för att vi ska kunna urskilja förbättringsområden och utveckla verksamheten frammåt. Kvalitetsarbetet innehåller en bedömning av i vilke mån de nationella och egna målen förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder vi anser att vidta för ökad måluppfyllelse. Till vår hjälp har vi en rad olika verktyg som dokumentation, attitydundersökning, plan mot kränkande behandling, barnintervjuer och reflektioner.


Vår aktuella kvalitetsredovisning ser ni nedan.

Likabehandlingsplan

Förskolan vilar på en demokratisk grund och vi arbetar aktivt för att motverka kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering regleras i diskrimineringslagen och skollagen. Varje år upprättar vi en plan mot kränkande behandling (enligt kap. 6 skollagenn) och en likabehandlingsplan (enligt §16 kap.3 disrimineringslagen)


Vår aktuella plan ser ni nedan.