Personuppgifts hantering

Personuppgifts hantering

Dataskyddspolicy för

Akvarellens förskolaAkvarellen:

•Vi värnar om våra barn och deras anhörigas integritet.

•Vi eftersträvar en hög nivå i vårt dataskydd.

•I vår dataskyddspolicy framgår vilka uppgifter mm som lagras samt vårdnadshavares rättigheter.

•Vi tycker det är viktigt att alla tar del av vår policy.


Akvarellen AB är personuppgiftsansvarig.

Varför samlar vi in och registrerar personuppgifter?

•För att kunna fullgöra vårt uppdrag och kommunicera med vårdnadshavare.

•För att vi har ett berättigat intresse.

•Avseende barn som står i kö.


Vilka uppgifter registrerar vi?

•För barn: namn, person-nr och adress.

•För vårdnadshavare: namn, person-nr, adress, antal och vilka familjemedlemmar, telefon och email.

•Barns eventuella sjukdom, allergi, mm. som erfordras för barnets välbefinnande på förskolan.

•Dokument avseende särskilda händelser av betydelse för barnet och dess utveckling.


Uppgifter till tredje man.

•Inga uppgifter delges tredje man.Hur länge sparar vi uppgifter?

•Högst tre månader efter barnet formellt lämnat sin plats på förskolan.

•Uppgifter om sökande raderas när behovet upphör och senast sex månader efter senaste aktivitet från sökanden, och alltid på begäran av sökanden.


Rättigheter

•Rätt till utdrag.

•Rätt till radering.

•Rätt till dataportalitet.


Kontaktperson

Om du har frågor ber vi dig kontakta vår rektor, Zandra Leijonberg,

e-mail: zandra.leijonberg@akvarellensforskola.se

eller på telefonnummer

0760-110820

0760-110821