Vår verksamhet

     Vår verksamhet

Förskolan vilar på Läroplanen för förskola LPFÖ18, skollagen, FN´s barnkonvention och vår lokala arbetsplan.

Vi arbetar temainriktat, där vi genom stimulans av barnens alla sinnen, väcker deras nyfikenhet, kreativitet, upptäckarglädje,förundran och viljan att lära.

Genom dokumentation i bild, text, musik, drama och teater synliggör vi vår verksamhet och barnens utveckling.


VIKTIGT FÖR OSS ÄR ATT:


•Barnen får utvecklas individuellt

•Barnen får ett positivt bemötande och känner sig bekräftade varje dag

•Ha en öppen, positiv och nära kontakt med er vårdnadshavare.

•Den "lärande leken" har stor plats i vår verksamhet

•Barnen är ute varje dag

•Ha en trygg, välkomnande lärandemiljöEn trygg miljö

Genom att barnen får ett positivt bemötande, och att vi bekräftar dem varje dag, ger vi dem en god bas att bygga upp sin självkänsla och inre styrka.

Vi vill ha en öppen och nära föräldrakontakt, vara lyhörda och flexibla.

Genom att ta tillvara på allas olikheter och att lyfta fram dem på ett positivt och ödmjukt sätt, väcker vi barnens empati. En trygg miljö är en välkomnande miljö.Forskande barn - Nyfikna barn.

Genom stimulans av barnens alla sinnen väcker vi deras nyfikenhet, kreativitet, upptäckarglädje och förundran.Den lärande leken.

Vi har en tillåtande miljö som inbjuder till en spontan och glädjefull lek där barnen fostrar och tränar sina sociala funktioner, sitt språk, fantasi, kreativitet och empati.
Traditioner

Hos oss är traditioner viktigt. Högtider som påsk och jul lyfts fram och tillsammans med föräldrarna firar vi lucia och har sommarfest. Andra traditioner som har skapats under åren är höstfest och Akvarellens födesledag.Språk

Det är spännande med olika språk och tillsammans med barnen utforskar vi och lär känna våra olika språk och kulturer. Om ett barn har annat modermål än svenska tar vi även gärna hjälp av er vårdnadshavare och olika verktyg som finns för att kunna använda oss av språket. Vardagliga ord, sånger, böcker m.m